न्यु इन नर्वे - सर्भाईभल फ्रेजेसWhat's Interesting

न्यु इन नर्वे - सर्भाईभल फ्रेजेस

 

Hello गू दाह्ग
Hi, Bye  हाई, हा देः
Do you speak English? स्नाह्कहर दू एङ्गेलस्क?
Yes, No याह, नाई
Please भार सोः स्निल
Thank you थुसन तक्
Very Good  भेल्दी फिन्त
Kroner क्रोनर
Zero, One, Two, Three  नुल, एन, तु, थ्रे
You are welcome भार सोः गू
Can I help you? कान याई यल्प दाई?
Sorry युन्शील
Five फेम
Ten ती
Fifty फेम्ति
Hundred हुन्द्रा
Thousand थुसन
How much? भुर मिय?
Where is? भुर आर?
Toilet तोअलेत्त
Men मेन्, हार्रर
Women दामेर
Water, Coffee भान्, काफ्फे
Beer, Wine ओल, भिन्
Cheers स्कोल
The bill, Please राइनिङ्गेन, तक्
Nice to meet you हिग्गेली ओ त्रेफ्फे दाई

 
 

Search